Các bạn có thể xem thông tin về Jakarta EE, Java version support và Server Runtime support ở đây:

Jakarta EE version

Java version

Server Runtime support

Jakarta EE 9

Java 8

Add Comment