Câu lệnh import trong Java

Nói về câu lệnh import trong Java, chúng có thể hỏi các câu hỏi sau:

Câu lệnh import trong Java có tác dụng gì?

Câu lệnh import trong Java giúp chúng ta có thể sử dụng tên của các class khác trong class của chúng ta mà không cần phải khai báo thêm tên package chứa class đó.

Ví dụ:

Câu lệnh import trong Java

Ở ví dụ trên, class Example và class Student nằm trong hai package khác nhau, khi class Example sử dụng class Student, để không phải khai báo tên package chúng ta đã sử dụng import com.huongdanjava.Student.

Chúng ta có thể không sử dụng câu lệnh import được không?

Tất nhiên chúng ta cũng có thể không sử dụng câu lệnh import, lúc này chúng ta phải khai báo cả tên package của class Student như sau:

Câu lệnh import trong Java

Câu lệnh import không nhúng nội dung của các class khác vào trong class của chúng ta nhé các bạn, nên nó sẽ không làm tăng kích thước tập tin của class chúng ta. Nó chỉ có tác dụng giúp chúng ta chỉ cần khai báo tên class nằm ở package khác, cũng có thể sử dụng class đó.


Đối với các class cùng tên thì có sử dụng câu lệnh import được hay không?

Trong trường hợp, chúng ta sử dụng hai class có cùng tên nằm trong hai package khác nhau thì chúng ta không sử dụng câu lệnh import với chúng được. Lúc này chúng ta phải khai báo tên package cho mỗi class.

Ví dụ:

Câu lệnh import trong Java

Ở đây, mình sử dụng hai class có cùng tên là Student, một nằm trong package com.huongdanjava, còn package còn lại là com.huongdanjava.oca. Mình bắt buộc phải khai báo tên package cho cả hai class, mình không thể khai báo chúng như sau:

Câu lệnh import trong Java

Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh import cho một class, class còn lại các bạn bắt buộc phải khai báo thêm tên package.

Ví dụ:

Câu lệnh import trong Java

Ở ví dụ này, class Student trong package com.huongdanjava mình đã sử dụng câu lệnh import nên khi sử dụng mình không cần phải khai báo thêm tên package nữa. Còn class Student trong package com.huongdanjava.oca thì bắt buộc mình phải khai báo thêm tên package.

Có cách nào để sử dụng một câu lệnh import cho nhiều class nằm trong cùng một package hay không?

Nếu chúng ta sử dụng nhiều class nằm trong cùng một package thì chúng ta có thể sử dụng một câu lệnh import cho tất cả như sau:

Câu lệnh import trong Java

Ở ví dụ này, class Student và class School nằm trong cùng một package tên là com.huongdanjava. Để sử dụng hai class này chúng ta có thể khai báo tất cả các class nằm trong package này import com.huongdanjava.*;


Câu lệnh import static

Nếu chúng ta muốn sử dụng các biến hay phương thức static của class khác trong class của chúng ta, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh import static.

Ví dụ

Ở đây mình định nghĩa cho class Student một biến static NAME và một phương thức static là goToSchool() như sau:

Câu lệnh import trong Java

Để sử dụng những biến và phương thức này mà không cần phải khai báo thêm tên package và tên class, chúng ta có thể khai báo như sau trong class Example:

Câu lệnh import trong Java

Ngoài ra, chúng ta không thể hoán đổi vị trí của hai từ import và static trong câu lệnh import static.

Câu lệnh import trong Java

3/5 - (6 bình chọn)

Add Comment