Jackson là một thư viện dùng để thao tác với các dữ liệu liên quan tới JSON trong Java.

Trang chủ: https://github.com/FasterXML/jackson

Trong bài viết này, mình tổng hợp các hướng dẫn của Hướng Dẫn Java giúp các bạn có thể làm việc với dữ liệu liên quan tới JSON sử dụng thư viện này!

JSON có thể giúp chúng ta chuyển đổi một đối tượng Java thành một chuỗi JSON.

Và nó cũng giúp chúng ta chuyển đổi ngược lại, từ chuỗi JSON thành một đối tượng trong Java.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi JSON qua CSV sử dụng thư viện Jackson.

2 thoughts on “Jackson

Add Comment