Keycloak là một Open Source Identity và Access Management cho Modern Applications và Services.

Keycloak

Các bạn có thể sử dụng nó để hiện thực phần authentication và authorization cho các ứng dụng của mình sử dụng các protocol OpenId Connect, SAML. Trong bài viết này, mình tổng hợp lại tất cả các bài viết về Keycloak của Hướng Dẫn Java cho các bạn tiện tham khảo!

Cài đặt

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Keycloak standalone server.

Cơ bản

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn tổng quan về realm trong Keycloak.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mới client trong Keycloak.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách thêm mới client hỗ trợ grant type Authorization Code của OAuth2 trong Keycloak.

Để lấy access token từ Keycloak với grant type Resource Owner Password Credentials của OAuth 2.0, các bạn có thể tham khảo bài viết này.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mới user trong Keycloak.

Access token

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách lấy access token sử dụng refresh token với Keycloak.

Trong bài viết này, mình giới thiệu về offline token trong Keycloak.

Các vấn đề khác

Nếu các bạn gặp lỗi “No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource.” khi làm việc với Keycloak thì có thể tham khảo bài viết này để fix nó.

3/5 - (10 bình chọn)

Add Comment