Spring MVC là một framework hiện thực mô hình MVC trong ứng dụng web.
Spring MVC

Ở bài viết này, mình xin tổng hợp lại các kiến thức cần thiết để các bạn có thể làm việc với Spring MVC.

Nhưng trước tiên, các bạn hãy tìm hiểu cách tạo mới Spring MVC project sử dụng Maven đã nhé!

Controller

Ở bài viết này, mình cung cấp các kiến thức cần thiết tổng quan về controller trong Spring MVC.

Các bạn sẽ biết cách làm thế nào để định nghĩa một controller trong Spring MVC.

Spring MVC hỗ trợ chúng ta tự động đưa các đối tượng HttpServletRequest và HttpServletResponse vào các phương thức định nghĩa request URL để chúng ta có thể sử dụng.

Để đưa dữ liệu vào model trong mô hình MVC, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Map của Java và các đối tượng Model, ModelMap do Spring MVC cung cấp.

Các bạn sẽ được hướng dẫn làm thế nào để chuyển hướng request trong Spring MVC.

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày với các bạn về annotation @RestController trong Spring MVC.

RequestMapping

Để định nghĩa một request URL cho controller trong Spring MVC, chúng ta sẽ dùng annotation @RequestMapping.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng annotation @RequestParam để bind request parameter với tham số của phương thức trong Spring MVC.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách bind biến trong request URI với tham số của phương thức sử dụng annotation @PathVariable trong Spring MVC.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuộc tính produces của annotation @RequestMapping để quy định định dạng dữ liệu sẽ trả về của một request URL.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuộc tính consumes của annotation @RequestMapping để quy định định dạng dữ liệu có thể process của một request URL.

Chúng ta cũng sử dụng annotation @RequestMapping để định nghĩa HTTP request method.

DispatcherServlet

Các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về quy trình xử lý request trong Spring MVC khi đọc bài viết này.

Trong bài viết này, các bạn sẽ tìm hiểu cách khai báo để khởi tạo và cấu hình DispatcherServlet.

ViewResolver

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Thymeleaf trong Spring MVC.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Apache Tiles để làm template trong Spring MVC.

Mình sẽ trình bày với các bạn về InternalResourceViewResolver trong Spring MVC trong bài viết này.

Các vấn đề khác

Nếu các bạn muốn sử dụng JPA trong Spring MVC, các bạn có thể tham khảo bài viết này.

Các bạn có thể xem hướng dẫn làm thế nào để Liquibase integrate với Spring MVC.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách validate request data trong Spring MVC với Bean Validation.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình Spring MVC với WebApplicationInitializer và WebMvcConfigurer.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách hiện thực internationalization trong Spring MVC.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách generate API contract sử dụng Spring MVC-RAML Plugin.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách generate API contract sử dụng OpenAPI Generator Maven plugin.

4.5/5 - (9 bình chọn)

10 thoughts on “Spring MVC

  1. theo em thấy thì anh nên viết chi tiết hơn 1 chút về cơ chế hoạt động của các thành phần ntn thì bọn em sẽ dễ hình dung hơn,

Add Comment