Chuyển đổi danh sách đối tượng này sang danh sách đối tượng khác trong Typescript

Giả sử mình có danh sách thông tin sinh viên như sau:

với class Student có nội dung như sau:

Nếu bây giờ mình định nghĩa một class khác StudentInfo cũng chứa thông tin sinh viên với thêm thông tin về lớp học… Read More

Giới thiệu về Socket.IO

Socket.IO là một thư viện giúp chúng ta có thể implement một kênh communication 2 chiều giữa client và server với độ trễ thấp dựa trên các sự kiện. Chúng ta có thể sử dụng Socket.IO để hiện thực một Websocket server. Originally thì Socket.IO… Read More