Giới thiệu về Socket.IO

Socket.IO là một thư viện giúp chúng ta có thể implement một kênh communication 2 chiều giữa client và server với độ trễ thấp dựa trên các sự kiện. Chúng ta có thể sử dụng Socket.IO để hiện thực một Websocket server. Originally thì Socket.IO… Read More