Jakarta EE Servlet định nghĩa server-side API để handle HTTP request và response trong các ứng dụng Java web.

Trong bài viết này, mình tổng hợp các bài viết của Hướng Dẫn Java về Jakarta EE Servlet để các bạn tiện tham khảo.

Cài đặt

Để chạy các ứng dụng Jakarta EE trong Eclipse, các bạn có thể sử dụng Tomcat.

Tương tự như Tomcat, các bạn cũng có thể sử dụng GlassFish để chạy các ứng dụng Jakarta EE.

Tạo mới project

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo project ứng dụng Java EE sử dụng Maven.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo project ứng dụng web trong Eclipse mà không cần sử dụng Maven.

Kiến thức cơ bản

Tìm hiểu về đối tượng HttpServlet để biết cách mà các ứng dụng Jakarta EE handle request từ người dùng như thế nào?

Các bạn có thể đọc bài viết này để hiểu về ServletContext và ServletConfig trong Jakarta EE Servlet.

Trong bài viết này, mình nói về ServletContextEvent và ServletContextListener trong Jakarta EE Servlet.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình và sử dụng Thymeleaf trong Jakarta EE Servlet.

Add Comment