Spring Authorization Server được sử dụng để implement Authorization Server với Spring framework.

Trong bài viết này, mình tổng hợp các hướng dẫn của Hướng Dẫn Java về Spring Authorization Server cho các bạn tiện tham khảo!

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách hiện thực một OAuth Authorization Server sử dụng Spring Authorization Server.

Để cấu hình expiration time cho một access token, các bạn có thể tham khảo bài viết này.

Để validate accesss token, các bạn có thể sử dụng token introspection endpoint.

Để revoke một access token, các bạn có thể sử dụng token revocation endpoint.

Định nghĩa JSON Web Key với một external PKCS12 keystore, các bạn có thể giảm thiểu những vấn đề liên quan đến security của Authorization Server.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách lưu RegisteredClient vào database trong Spring Authorization Server.

Ebook

Mình đã viết một cuốn sách với đầy đủ, chi tiết các tính năng mà Spring Authorization Server hỗ trợ cho OAuth 2.1 và OpenID Connect 1.0. Cập nhập tới Spring Authorization Server phiên bản 1.1.0.

Chi tiết tại đây “Spring Authorization Server – From the basics” Ebook

Add Comment