Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Giai đoạn này mình chia thành 2 phần riêng biệt nhau bao gồm xây dựng các service với Microservices và xây dựng UI để thêm xoá, sửa, quản lý các câu hỏi.

Kiến trúc của ứng dụng Questions Management giai đoạn này như sau:

Questions Management

Các service trong ứng dụng Questions Management sẽ được gom nhóm thành 3 phần riêng biệt:

  • Core Services là nhóm bao gồm các service sẽ thao tác trực tiếp với MongoDB database.
  • Composite Services là những service sẽ gọi các Core Services khác nhau để thực hiện việc transform, tổng hợp dữ liệu từ những Core Service đó.
  • API Services là những service sẽ expose API cho các external system có thể sử dụng. Chúng sẽ gọi tới các service khác trong Core Services hoặc Composite Services để thực hiện nhu cầu của mình.

Phần front-end của ứng dụng Questions Management ở giai đoạn này sẽ cho phép người dùng có thể quản lý Category và quản lý các câu hỏi với các lựa chọn của câu hỏi đó.Phần 1: Questions Management – Khởi tạo parent project questions-management

Core Category Service

Phần 2: Questions Management – Core Category Service – Khởi tạo project

Phần 3: Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API thêm mới category

Phần 4: Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API xoá category

Phần 5: Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API cập nhập category

Phần 6: Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API tìm category theo id

Phần 7: Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API lấy tất cả category

Core Question Service

Phần 8: Questions Management – Core Question Service – Khởi tạo project

Phần 9: Questions Management – Core Question Service – Xây dựng API thêm mới question

Phần 10: Questions Management – Core Question Service – Xây dựng API lấy tất cả question

Phần 11: Questions Management – Core Question Service – Xây dựng API tìm question theo id

Phần 12: Questions Management – Core Question Service – Xây dựng API cập nhập question

Phần 13: Questions Management – Core Question Service – Xây dựng API xoá question

Core Option Service

Phần 14: Questions Management – Core Option Service – Khởi tạo project

Phần 15: Questions Management – Core Option Service – Xây dựng API thêm mới option

Phần 16: Questions Management – Core Option Service – Xây dựng API tìm option theo id của question

Phần 17: Questions Management – Core Option Service – Xây dựng API xoá option

Phần 18: Questions Management – Core Option Service – Xây dựng API xoá options theo question id

Phần 19: Questions Management – Core Option Service – Xây dựng API cập nhập option


Composite Question Service

Phần 20: Questions Management – Composite Question Service – Khởi tạo project

Phần 21: Questions Management – Composite Question Service – Xây dựng API lấy tất cả question

Phần 22: Questions Management – Composite Question Service – Xây dựng API tìm question theo id

Phần 23: Questions Management – Composite Question Service – Xây dựng API thêm mới question

Phần 24: Questions Management – Composite Question Service – Xây dựng API cập nhập question

Phần 25: Questions Management – Composite Question Service – Xây dựng API xoá question

Composite Option Service

Phần 26: Questions Management – Composite Option Service – Khởi tạo project

Phần 27: Questions Management – Composite Option Service – Xây dựng API thêm mới option

API Category Service

Phần 28: Questions Management – API Category Service – Khởi tạo project

Phần 29: Questions Management – API Category Service – Xây dựng API thêm mới category

Phần 30: Questions Management – API Category Service – Xây dựng API tìm tất cả category

Phần 31: Questions Management – API Category Service – Xây dựng API cập nhập category

Phần 32: Questions Management – API Category Service – Xây dựng API xóa category

API Question Service

Phần 33: Questions Management – API Question Service – Khởi tạo project

Phần 34: Questions Management – API Question Service – Xây dựng API lấy tất cả question

Phần 35: Questions Management – API Question Service – Xây dựng API tìm question theo id

Phần 36: Questions Management – API Question Service – Xây dựng API thêm mới question

Phần 37: Questions Management – API Question Service – Xây dựng API cập nhập question

Phần 38: Questions Management – API Question Service – Xây dựng API xoá question

API Option Service

Phần 39: Questions Management – API Option Service – Khởi tạo project

Phần 40: Questions Management – API Option Service – Xây dựng API thêm mới option

Phần 41: Questions Management – API Option Service – Xây dựng API cập nhập option

Phần 42: Questions Management – API Option Service – Xây dựng API xoá option


Front-end

Phần 43: Questions Management – Frontend – Khởi tạo Angular project

Phần 44: Questions Management – Frontend – Sử dụng SB Admin 2 Bootstrap Theme

Phần 45: Questions Management – Frontend – Chia nhỏ template sử dụng Module, Component của Angular

Phần 46: Questions Management – Frontend – Áp dụng Routing

Phần 47: Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện cho phần Categories

Phần 48: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần hiển thị tất cả category

Phần 49: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần thêm mới category

Phần 50: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần cập nhập category

Phần 51: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần xoá category

Phần 52: Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện hiển thị tất cả các câu hỏi

Phần 53: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần hiển thị tất cả question

Phần 54: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần hiển thị nội dung của một question

Phần 55: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần cập nhập question

Phần 56: Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện phần thêm mới question

Phần 57: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần thêm mới question

Phần 58: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần xoá question

Phần 59: Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện phần thêm mới option

Phần 60: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần thêm mới option

Phần 61: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần cập nhập option

Phần 62: Questions Management – Frontend – Xây dựng phần xoá option

Kết thúc

Phần 63: Questions Management – Kết thúc giai đoạn 1

4.4/5 - (8 bình chọn)

Add Comment