Giai đoạn này chúng ta sẽ sử dụng các công nghệ của Spring Cloud Netflix như Eureka Server, Zuul, Ribbon, Hystrix, Hystrix Dashboard, Turbine Stream để hiện thực hệ thống monitor các service trong ứng dụng Questions Management.

Kiến trúc của ứng dụng Questions Management giai đoạn này như sau:

Questions Management

  • Support Discovery Server sẽ sử dụng Eureka Server.
  • Support Edge Server đóng vai trò là một API Gateway sẽ sử dụng Zuul Proxy.
  • Support Monitor Dashboard sẽ sử dụng Hystrix Dashboard.
  • Support Turbine Stream sẽ sử dụng Turbine Stream với RabbitMQ.
  • Client Load Balancer sẽ sử dụng Ribbon.
  • Để enable Circuit Breaker chúng ta sẽ sử dụng Hystrix.

Ngoài ra, để dễ dàng quản lý các properties của ứng dụng, chúng ta cũng sẽ sử dụng Spring Cloud Configuration các bạn nhé!Phần 1: Questions Management – Support Discovery Server – Khởi tạo project support-discovery-server sử dụng Spring Tool Suite

Phần 2: Questions Management – Support Discovery Server – Xây dựng Eureka Server sử dụng Spring Cloud Netflix

Phần 3: Questions Management – Đăng ký các service với Eureka Server sử dụng Spring Cloud Netflix

Phần 4: Questions Management – Load balancing sử dụng Ribbon của Spring Cloud Netflix

Phần 5: Questions Management – Support Edge Server – Khởi tạo project support-edge-server sử dụng Spring Tool Suite

Phần 6: Questions Management – Support Edge Server – Hiện thực API Gateway

Phần 7: Questions Management – Frontend – Gọi tới API Gateway

Phần 8: Questions Management – Enable Circuit Breaker cho các API và Composite service sử dụng Hystrix từ Spring Cloud Netflix

Phần 9: Questions Management – Support Monitor Dashboard – Khởi tạo project support-monitor-dashboard sử dụng Spring Tool Suite

Phần 10: Questions Management – Support Monitor Dashboard – Hiện thực Hystrix Dashboard

Phần 11: Questions Management – Support Turbine Stream – Khởi tạo project support-turbine-stream sử dụng Spring Tool Suite

Phần 12: Questions Management – Hiện thực Turbine Stream với RabbitMQ

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment