Questions Management – Support Monitor Dashboard – Khởi tạo project support-monitor-dashboard sử dụng Spring Tool Suite

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Sau khi đã áp dụng Circuit Breaker cho ứng dụng Questions Management sử dụng Hystrix, giờ là lúc chúng ta sẽ xây dựng một Monitor Dashboard sử dụng Hystrix Dashboard để monitor hết tất cả các service có gọi tới các service khác. Để làm được điều này, bước đầu tiên chúng ta cần tạo mới một Spring Boot project với Hystrix Dashboard dependency như sau:

Ở cửa sổ New Spring Starter Project, sau khi điền thông tin về project của chúng ta, phần Location các bạn cần trỏ đến thư mục support của project questions-management:

Questions Management – Support Monitor Dashboard – Khởi tạo project support-monitor-dashboard sử dụng Spring Tool Suite

Ở phần chọn dependencies sử dụng cho project support-monitor-dashboard, các bạn cần chọn Hystrix Dashboard như sau:

Questions Management – Support Monitor Dashboard – Khởi tạo project support-monitor-dashboard sử dụng Spring Tool Suite

Kết quả:

Questions Management – Support Monitor Dashboard – Khởi tạo project support-monitor-dashboard sử dụng Spring Tool Suite

Tiếp theo, mình sẽ chỉnh sửa lại project này để nó sử dụng parent project của project questions-management.

Trong tập tin pom.xml của project này, mình sẽ xoá phần <parent>, <properties> và <dependencyManagement> hiện tại để khai báo sử dụng parent project của project questions-management như sau:

Rồi khai báo project support-monitor-dashboard là một module của project questions-management như sau:

Add Comment