Spring WebFlux được giới thiệu từ Spring framework version 5.x giúp cho chúng ta có thể phát triển các ứng dụng Reactive Web.

Spring WebFlux

Spring WebFlux sử dụng Project Reactor hiện thực Reactive Streams specification. Các bạn có thể tìm hiểu về Project Reactor trong bài viết này.

Trong bài viết này, mình xin tổng hợp các bài viết của Hướng Dẫn Java về Spring WebFlux để các bạn tiện tham khảo.

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về Spring WebFux để hiện thực các ứng dụng Reactive web.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiện thực Reactive web sử dụng annotation với Spring WebFlux.

Để hiện thực ứng dụng Reactive web sử dụng Spring WebFlux, chúng ta có thể sử dụng Functional Programming sử dụng các đối tượng HandlerFunction và RouterFunction.

Thông qua một ví dụ về Reactive REST APIs, các bạn sẽ biết cách sử dụng Spring Data MongoDB Reactive với Spring WebFlux như thế nào.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách consume Reactive Web Service sử dụng đối tượng WebClient của Spring WebFlux.

5/5 - (1 bình chọn)

2 thoughts on “Spring WebFlux

Add Comment