Questions Management – Support Turbine Stream – Khởi tạo project support-turbine-stream sử dụng Spring Tool Suite

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Sau khi đã có Monitor Dashboard, giờ là lúc chúng ta sẽ sử dụng Turbine Stream để combine data từ các service và hiển thị lên Dashboard. Các bạn có thể đọc thêm về Turbine Stream ở đây để hiểu rõ thêm. Trong bài viết này, mình sẽ khởi tạo project support-turbine-stream để làm việc này.

Ở cửa sổ New Spring Starter Project, sau khi điền thông tin về project của chúng ta, phần Location các bạn cần trỏ đến thư mục support của project questions-management:

Questions Management – Support Turbine Stream – Khởi tạo project support-turbine-stream sử dụng Spring Tool Suite

Ở phần chọn dependencies, chúng ta sẽ thêm Turbine Stream và RabbitMQ như sau:

Questions Management – Support Turbine Stream – Khởi tạo project support-turbine-stream sử dụng Spring Tool Suite

Kết quả:

Questions Management – Support Turbine Stream – Khởi tạo project support-turbine-stream sử dụng Spring Tool Suite

Tiếp theo, mình sẽ chỉnh sửa lại project này để nó sử dụng parent project của project questions-management.

Trong tập tin pom.xml của project này, mình sẽ xoá phần <parent>, <properties> và <dependencyManagement> hiện tại để khai báo sử dụng parent project của project questions-management như sau:

Rồi khai báo project support-turbine-stream là một module của project questions-management như sau:

Add Comment