Questions Management – Support Edge Server – Khởi tạo project support-edge-server sử dụng Spring Tool Suite

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Edge Server, một cách gọi khác của API Gateway, là một phần rất quan trọng trong một ứng dụng Microservice, nó sẽ là cửa ngõ để các ứng dụng bên ngoài có thể gọi tới các service bên trong của ứng dụng. Mình đã giới thiệu với các bạn về Zuul Proxy để tạo một ứng dụng API Gateway, để tạo ứng dụng này cho ứng dụng Questions Management, đầu tiên mình sẽ tạo mới một Spring Boot project với Zuul dependency để làm việc này các bạn nhé!

Ở cửa sổ New Spring Starter Project, sau khi điền thông tin về project của chúng ta, phần Location các bạn cần trỏ đến thư mục support của project questions-management:

Questions Management – Support Edge Server – Khởi tạo project support-edge-server sử dụng Spring Tool Suite

Ở phần chọn dependencies sử dụng cho project support-edge-server, các bạn cần chọn các dependency giống như trong bài viết về Zuul Proxy như sau:

Questions Management – Support Edge Server – Khởi tạo project support-edge-server sử dụng Spring Tool Suite

Kết quả:

Questions Management – Support Edge Server – Khởi tạo project support-edge-server sử dụng Spring Tool Suite

Tiếp theo, mình sẽ chỉnh sửa lại project này để nó sử dụng parent project của project questions-management.

Trong tập tin pom.xml của project này, mình sẽ xoá phần <parent>, <properties>, <dependencyManagement> và <repositories> hiện tại để khai báo sử dụng parent project của project questions-management như sau:

Rồi khai báo project support-edge-server là một module của project questions-management như sau:

2/5 - (1 bình chọn)

Add Comment