Questions Management – Core Option Service – Khởi tạo project

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Core Option Service là core service cuối cùng của giai đoạn 1 mà chúng ta cần phải tạo, dùng để quản lý các lựa chọn của một câu hỏi. Nó cũng sử dụng các dependencies tương tự như 2 core service mà chúng ta đã xây dựng trong những bài viết trước.

Mình cũng sẽ chỉ tóm tắt các bước quan trọng trong quá trình tạo project core-option-service như sau:

Ở cửa sổ New Spring Starter Project, sau khi điền thông tin về project của chúng ta, phần Location các bạn cũng cần trỏ đến thư mục core của project questions-management:
Questions Management – Core Option Service – Khởi tạo project

Ở phần chọn các dependencies cần sử dụng cho project core-option-service, tương tự như các core service khác, chúng ta cũng sẽ sử dụng những dependencies sau các bạn nhé:

Questions Management – Core Option Service – Khởi tạo project

Kết quả:

Questions Management – Core Option Service – Khởi tạo project

Tiếp theo, mình sẽ chỉnh sửa lại project này một xí để nó sử dụng parent project của project questions-management.

Trong tập tin pom.xml của project này, mình sẽ xoá phần <parent> và <properties> hiện tại để khai báo sử dụng parent project của project questions-management như sau:

Rồi khai báo project core-option-service là một module của project questions-management như sau:

Add Comment