Questions Management – API Option Service – Xây dựng API thêm mới option

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Trước khi xây dựng API thêm mới option cho API Option Service, có mấy việc sau chúng ta cần phải làm như sau:

Việc đầu tiên, chúng ta cần làm là thêm mới một đối tượng Option để chứa thông tin của một option.

Vì API Option Service sẽ gọi đến Core Option Service và Composite Option Service nên mình cũng sẽ cấu hình thông tin về các service đó trong tập tin application.properties như sau:

Để handle việc gọi tới Composite Option Service, mình sẽ tạo một interface tên là CompositeOptionService:

với implementation là CompositeOptionServiceImpl:

Để handle việc gọi tới Core Option Service, mình sẽ tạo một interface tên là CoreOptionService:

với implementation là CoreOptionServiceImpl:

Mình sẽ chạy service này sử dụng port 8283 nên mình cũng sẽ thêm property server.port trong tập tin application.properties như sau:

OK, mọi thứ chuẩn bị đã xong, bây giờ mình sẽ đi vào phần chính của bài viết này các bạn nhé!Mình sẽ tạo mới một controller tên là ApiOptionController với nội dung như sau:

Với khai báo trên, mình cũng đã expose các API cho API Optipon Service với request URL bắt đầu là “/option”.

Tiếp theo chúng ta sẽ inject CompositeOptionService và CoreOptionService vào để sử dụng:

Để xây dựng API thêm mới, mình sẽ thêm mới một method trong class CompositeOptionService tên là:

với implementation trong class CompositeOptionServiceImpl như sau:

Như các bạn thấy, ở đây mình đã sử dụng đối tượng WebClient để kết nối tới Composite Option Service và gọi API thêm mới option của service này với URI “/option/add”.

Tiếp theo, mình sẽ thêm mới một method trong ApiOptionController để expose một POST request “/option/add” để thêm mới option:

Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là gọi tới phương thức addNewOption() của CompositeOptionService mà thôi:

Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng API thêm mới option cho API Option Service rồi đó các bạn. Hãy test thử xem sao nhé!

Questions Management – API Option Service – Xây dựng API thêm mới option

Add Comment