Questions Management – API Category Service – Xây dựng API thêm mới category

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Khác với Core Category Service, API Category Service chỉ sẽ nhận request rồi gọi đến Core Category Service để service này thực hiện yêu cầu của người dùng. Do đó, để xây dựng API thêm mới category, có mấy việc sau chúng ta phải làm trước.

Việc đầu tiên, chúng ta cần làm là thêm mới một đối tượng Category để chứa thông tin của category.

Vì API Category Service sẽ gọi đến Core Category Service nên mình sẽ cấu thông tin về Core Category Service trong tập tin application.properties như sau:

Để handle việc gọi tới Core Category Service, mình sẽ tạo một interface tên là CoreCategoryService:

với implementation là CoreCategoryServiceImpl:

Như các bạn thấy, trong class CoreCategoryServiceImpl, mình đã inject sẵn thông tin về base URL của Core Category Service.

Mình sẽ chạy service này sử dụng port 8282 nên mình cũng sẽ thêm property server.port trong tập tin application.properties như sau:

OK, mọi thứ chuẩn bị đã xong, bây giờ mình sẽ đi vào phần chính của bài viết này các bạn nhé!Tương tự như Core Category Service, mình sẽ tạo mới một controller tên là CategoryController với nội dung như sau:

Với khai báo trên, mình cũng đã expose các API cho phần API Category Service với request URL bắt đầu là “/category”.

Tiếp theo chúng ta sẽ inject CoreCategoryService vào CategoryController để sử dụng:

Để xây dựng API thêm mới category, mình sẽ thêm mới một method trong class CoreCategoryService tên là:

với implementation như sau:

Như các bạn thấy, ở đây mình đã sử dụng đối tượng WebClient để kết nối tới Core Category Service và gọi API thêm mới category của service này với URI “/category/add”.

Sau đó, mình sẽ thêm mới một method trong CategoryController để expose một POST request “/add” với data trong phần body là đối tượng Category:

Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là gọi tới phương thức save() của CoreCategoryService mà thôi:

Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng API thêm mới category cho API Category Service, hãy test thử xem sao nhé các bạn.

Questions Management - API Category Service - Xây dựng API thêm mới categoryPhần cuối cùng mà chúng ta cần làm là thêm mới Unit Test cho code mà chúng ta vừa thêm vào các bạn nhé!

Mình sẽ tạo mới một class tên là CategoryControllerTest nằm trong thư mục src/test/java, package com.huongdanjava.categoryservice để test cho class CategoryController.

Tiếp theo, mình sẽ mock đối tượng CoreCategoryService và inject nó vào CategoryController như sau:

Để sử dụng các đối tượng mock, chúng ta phải khởi tạo chúng trước mỗi lần test một phương thức nên mình sẽ thêm một phương thức với annotation @Before của JUnit như sau:

Code để test phương thức createCategory() như sau:

Chạy “Maven test” trong STS hoặc “mvn test” với Apache Maven, các bạn sẽ không lỗi nào cả.

Add Comment