Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API xoá category

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Trong bài viết trước, chúng ta đã chuẩn bị tất cả các thông tin, cấu hình cần thiết để có thể xây dựng API xoá category như: một đối tượng document Category chứa thông tin của một category, một CategoryRepository để thao tác với MongoDB, một CategoryController định nghĩa các API của Core Category Service sẽ bắt đầu với “/category” và thông tin về kết nối đến MongoDB server được cấu hình trong tập tin application.properties. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng API để xoá category các bạn nhé!

Để xây dựng API xoá category, mình sẽ thêm mới một method để expose một DELETE request “{id}” với id là id của category mà chúng ta cần xoá:

Các bạn xem thêm bài viết Binding biến trong request URI với tham số của phương thức sử dụng annotation @PathVariable trong Spring MVC để hiểu rõ hơn về biến id trong request URL trên các bạn nhé!

Các bước để xoá một category bao gồm:

Đầu tiên, chúng ta cần phải kiểm tra là category mà chúng ta muốn xoá có tồn tại hay không dựa vào id mà người dùng truyền vào.

Spring Data MongoDB Reactive đã hỗ trợ cho chúng ta phương thức để tìm kiếm theo id nên chúng ta chỉ cần gọi để sử dụng mà thôi.

Trong trường hợp category này tồn tại, chúng ta sẽ delete nó và trả về HTTP status code là 200 OK.

Còn nếu nó không tồn tại thì trả về kết quả HTTP status code là 404 Not Found.

Toàn bộ nội dung của phương thức deleteCategory() lúc này sẽ như sau:

Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng API xoá category cho Core Category Service, hãy test thử xem sao nhé các bạn.

Giả sử hiện tại trong database mình đang có những category sau:

Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API xoá category

thì khi mình request để xoá category với id là 5b22fdcc3ec1ae0367a68bf1:

Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API xoá category

Kết quả sẽ là:

Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API xoá categoryPhần cuối cùng mà chúng ta cần làm là thêm mới Unit Test cho code mà chúng ta vừa thêm vào.
Trong bài viết trước, mình đã tạo mới class test cho CategoryController tên là CategoryControllerTest, đối tượng Mock cho CategoryRepository và inject đối tượng Mock này vào class CategoryController:

Khởi tạo mock mỗi khi chạy một test case:

Giờ mình sẽ thêm mới hai phương thức để test cho phương thức của deleteCategory() của class CategoryController như sau:

Một phương thức để test cho trường hợp có category dựa vào id truyền vào:

Một phương thức để test cho trường hợp không có category dựa vào id truyền vào:

Chạy “Maven test” trong STS hoặc “mvn test” với Apache Maven, các bạn sẽ không lỗi nào cả.

2 thoughts on “Questions Management – Core Category Service – Xây dựng API xoá category

  1. Chào a, a cho e hỏi tại sao khi e remove thì nó báo lỗi “cannot remove from a capped collection”, e lên google search thì người ta bảo là không thể sử dụng remove cho capped collection. Thanks a.

Add Comment