Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện phần thêm mới question

Xem toàn bộ series bài viết hướng dẫn xây dựng ứng dụng Questions Management tại đây.

Để xây dựng giao diện cho phần thêm mới question trong phần Frontend của ứng dụng Questions Management, đầu tiên mình sẽ thêm mới một menu item tên là “New Question” trong menu item Questions ở phần sidebar bên trái. 

Để làm được điều này, mình sẽ sửa tập tin sidebar.component.html như sau:

Lúc này, nếu các bạn chạy ứng dụng, các bạn sẽ thấy kết quả của phần menu bên trái như sau:

Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện phần thêm mới question

Tiếp theo, mình sẽ tạo mới một component tên là NewQuestionComponent nằm trong thư mục src/app/questions/all_questions.

Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện phần thêm mới question

Nội dung ban đầu của NewQuestionComponent sẽ như sau:

với tập tin new_question.component.html có nội dung là:

Bây giờ chúng ta sẽ khai báo NewQuestionComponent vào QuestionsModule:

Và khai báo Routing cho nó:

Bước cuối cùng chúng ta cần làm là sửa phần menu bên trái cho menu item “New Question” sử dụng directive routerLink của Angular để chúng ta có thể navigate tới trang “New Question” này.

Bây giờ, nếu các bạn chạy lại ứng dụng và đi đến trang “New Question”, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Questions Management – Frontend – Xây dựng giao diện phần thêm mới question

Add Comment