Start một HTTP server sử dụng http module của NodeJS

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn làm thế nào để start một HTTP server sử dụng một module rất phổ biến của NodeJS là http module.

Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một NodeJS project để làm ví dụ:

Trong các bước tạo project NodeJS ở trên, có một bước định nghĩa main entry point của ứng dụng sử dụng tập tin index.js nên mình sẽ tạo mới tập tin này.

Chúng ta sẽ sử dụng require function để khai báo sử dụng module http:

Tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo đối tượng Server sử dụng phương thức createServer của http module:

Như các bạn thấy, mình đã khởi tạo đối tượng Server cùng với thông tin nếu user request tới Server này, dòng chữ “Hello World” sẽ được trả về.

Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng phương thức listen() của đối tượng Server để start server này lên:

Đến đây thì chúng ta đã hoàn thành việc start một HTTP server sử dụng http module của NodeJS.

Kết quả khi chạy ứng dụng này sử dụng command “node index.js” như sau:

Đi đến địa chỉ của ứng dụng, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Add Comment