Những tập tin cần ignore với version control system trong Maven project

Khi làm việc với các Maven project sử dụng các IDE như Eclipse hay IntelliJ, các bạn sẽ thấy có rất nhiều tập tin hoặc folder được tạo ra, dành cho từng IDE riêng biệt. Bản chất thì Maven project không sử dụng những tập tin này, nên chúng ta cần ignore chúng đi khi push code lên các version control system như Git,…

Ví dụ như khi các bạn tạo mới một Maven project trong Eclipse, thư mục project sẽ có các folder và tập tin như sau:

Maven project chỉ cần có thư mục src và tập tin pom.xml mà thôi các bạn!

Ngoài thư mục target được Maven sử dụng để build source code thì các tập tin còn lại như .classpath, .project hay thư mục .settings là các tập tin, thư mục của Eclipse IDE. Chúng ta không cần phải push chúng lên version control system. Các bạn hãy ignore, Git ignore chẳng hạn, chúng đi!

Cũng project này, nếu mở nó bằng IntelliJ IDE, các bạn sẽ thấy có thêm thư mục .idea sau:

Thư mục này cũng không cần thiết nên các bạn cũng Git ignore đi nhé!

Add Comment