Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

Sau khi đã cài đặt thành công Node.js, các bạn có thể sử dụng công cụ Node Package Manager (NPM) để tạo mới một Node.js project để bắt đầu làm việc với nó. Cụ thể như thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều này các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy mở Terminal (macOS hay Linux) hoặc Console (Window) lên, đi đến một thư mục mà các bạn muốn tạo project, sau đó nhập câu lệnh sau:

Của mình như sau:

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

Ở đây, để tạo Node.js project, chúng ta cần điền một số thông tin về project của chúng ta. Đầu tiên, như các bạn thấy là thông tin về package name. Đây chính là tên của project mà các bạn muốn tạo. Giá trị “(javascript)” là giá trị mặc định nhé các bạn. Các bạn có thể để mặc định hoặc điền theo nhu cầu của mình. Rồi nhấn Enter các bạn nhé, của mình như sau:

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

Tiếp theo như các bạn thấy sẽ là thông tin về version. Mình sẽ để mặc định và nhấn Enter để tiếp tục:

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

Thêm một số mô tả về project của các bạn. Các bạn có thể thêm theo ý của mình rồi nhấn Enter để tiếp tục, của mình như sau:

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

Entry point là tập tin chứa script chính cho project của chúng ta. Các bạn có thể để mặc định, chúng ta có thể sửa lại sau không sao cả, rồi nhấn Enter.

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

Nếu các bạn đã biết những câu lệnh để chạy test trong Node.js thì có thể khai báo ở đây. Mình chưa có nhu cầu nên sẽ để trống cho thông tin này, rồi nhấn Enter.

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

Nếu bạn nào có như cầu sử dụng Git để quản lý source code thì có thể nhập thông tin về Git Repository ở đây. Mình sẽ để trống cho thông tin này các bạn nhé, rồi nhấn Enter.

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

keywords là một số thông tin mà các bạn có thể điền vào để người dùng có thể search project của các bạn. Mình không có nhu cầu đó nên sẽ để trống thông tin này, rồi nhấn Enter để tiếp tục.

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

Author là thông tin của tác giả. Các bạn hãy nhập tên của mình nhé 😀 , rồi nhấn tiếp tục.

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

License liên quan về bản quyền của project. Các bạn có thể nhập thông tin license theo nhu cầu của mình hoặc sử dụng các common licenses như BSD-3-Clause, MIT, ISC,… Ở đây, mình sẽ để mặc định rồi nhấn Enter.

Tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager

Đến đây là cửa sổ để confirm lại các thông tin mà các bạn vừa nhập. Nếu OK hết rồi thì các bạn hãy nhấn Enter để kết thúc việc tạo mới Node.js project sử dụng Node Package Manager các bạn nhé.

Kiểm tra thư mục hiện tại, các bạn sẽ thấy có một tập tin tên là package.json có nội dung là những thông tin về Node.js project mà chúng ta vừa nhập. Kết quả của mình như sau:

 

Add Comment