Truy cập HttpServletRequest và HttpServletResponse trong controller của Spring MVC

Trong một số trường hợp, các bạn sẽ cần truy cập vào các đối tượng HttpServletRequestHttpServletResponse trong controller của Spring MVC khi xử lý một request URL nào đó. Lúc đó, việc bạn cần làm đơn giản là thêm 2 biến tham chiếu đến 2 đối tượng này dưới dạng là tham số của phương thức.

Trong ví dụ của bài viết trước, mình có thể thêm 2 tham số nữa cho phương thức home() và log một số thông tin như sau:

Lúc này, Spring MVC sẽ tự động đưa 2 đối tượng này vào trong phương thức của chúng ta và do đó các bạn có thể truy cập tất cả các thuộc tính của 2 đối tượng này.

Kết quả:

5/5 - (4 bình chọn)

4 thoughts on “Truy cập HttpServletRequest và HttpServletResponse trong controller của Spring MVC

  1. a ơi cho em hỏi , khi e thêm chỗ này vô thì k được @RequestMapping(value = “home”) , e để mặc định thì chạy đc … e còn muốn hỏi là : nếu mình muốn thay đổi url của trang web khi mình đã run as thì làm ntn (http://localhost:8080/springmvc/) thay đổi chữ springmvc đó anh

Add Comment