Tổng quan về realm trong Keycloak

Realm là một khái niệm trong Keycloak để chỉ một đối tượng quản lý một tập các user cùng với thông tin đăng nhập, role và group của những user đó. Một user trong Keycloak chỉ thuộc về một realm và user khi đăng nhập vào Keycloak sẽ đăng nhập vào realm của user đó. Chúng ta có thể có nhiều realm trong một Keycloak server, các realm này sẽ độc lập với nhau và chúng chỉ manage users của chúng.

Khi các bạn start Keycloak server, mặc định một master realm sẽ được khởi tạo:

Realm này là realm có quyền lực cao nhất trong các realm của Keycloak server, user admin trong master realm sẽ có quyền xem và quản lý các realm khác.

Các bạn không nên sử dụng master realm để quản lý users và các thông tin khác của chúng trong Keycloak. Nó chỉ nên được sử dụng để user admin của nó tạo và quản lý các realm khác. Mỗi realm cần phải có user admin riêng và chúng ta sẽ sử dụng user admin của từng realm để quản lý users cho realm đó.

Để tạo mới một realm trong Keycloak, trong trang Keycloak Admin Console, các bạn chỉ cần click vào menu item Add realm:

sau đó, điền tên realm cần tạo:

xong nhấn nút Create, là xong!

5/5 - (1 bình chọn)

One thought on “Tổng quan về realm trong Keycloak

  1. Cám ơn những chia sẻ của tác giả. Chủ đề Keycloak hiện tại vẫn còn rất mới, đây có lẽ là một hệ thống IAM mạnh mẽ nhất hiện nay. Mong tác giả tiếp tục viết thêm nhiều bài về chủ đề này. Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều.

Add Comment