Lấy danh sách tập tin, thư mục trong một thư mục với Java

Trước Java 8, các bạn có thể sử dụng phương thức listFiles() của class File với tham số là thư mục mà chúng ta muốn lấy danh sách tập tin, thư mục để làm điều này. Ví dụ như:

Kết quả trả về sẽ… Read More

Record class trong Java

Trong Java, khái niệm immutable dùng để chỉ những class mà đối tượng của chúng không bị thay đổi thông tin sau khi được khởi tạo. Bình thường, để khai báo một immutable class, chúng ta sẽ: Khai báo class này là final để không… Read More

Sealed class trong Java

Trong Java, để ngăn chặn việc kế thừa của một class nào đó, chúng ta sẽ sử dụng từ khoá final để khai báo cho class đó. Ví dụ như sau:

Class Test sẽ không thể kế thừa class JavaExample vì class JavaExample này… Read More

Nested class trong Java

Java cho phép chúng ta có thể định nghĩa một class nằm trong một class khác, ví dụ như:

Class được định nghĩa bên trong một class khác, chúng ta gọi nó là nested class còn class khác này được gọi là outer class.… Read More