Giới thiệu về text block trong Java

Trước đây, khi khai báo một đoạn text gồm nhiều dòng trong Java, ví dụ như:

chúng ta thường sẽ khai báo như sau:

Kết quả: Nhưng từ Java 13 trở đi, các bạn không cần phải khai báo như vậy nữa. Java… Read More

Cài đặt Java JDK

Để làm việc với ngôn ngữ lập trình Java, điều đầu tiên các bạn cần phải làm là cài đặt môi trường để chạy ứng dụng với Java JDK. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để cài đặt Java… Read More

Sử dụng Lambda Expression để sort một List trong Java

Thông thường trước Java 8, khi chúng ta muốn sort các phần tử trong một List object, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Comparator. Ví dụ như:

Kết quả: Từ Java 8 trở đi, chúng ta có thêm một cách khác để sort… Read More

Sử dụng Lambda Expression để sắp xếp các phần tử của một List trong Java

Thông thường, trước Java 8, khi muốn sắp xếp các phần tử của một List trong Java, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Comparator. Ví dụ như:

Kết quả: Từ Java 8 trở đi, chúng ta có một cách khác để làm điều này.… Read More