Sealed class trong Java

Trong Java, để ngăn chặn việc kế thừa của một class nào đó, chúng ta sẽ sử dụng từ khoá final để khai báo cho class đó. Ví dụ như sau:

Class Test sẽ không thể kế thừa class JavaExample vì class JavaExample này… Read More

Nested class trong Java

Java cho phép chúng ta có thể định nghĩa một class nằm trong một class khác, ví dụ như:

Class được định nghĩa bên trong một class khác, chúng ta gọi nó là nested class còn class khác này được gọi là outer class.… Read More

Giới thiệu về text block trong Java

Trước đây, khi khai báo một đoạn text gồm nhiều dòng trong Java, ví dụ như:

chúng ta thường sẽ khai báo như sau:

Kết quả: Nhưng từ Java 13 trở đi, các bạn không cần phải khai báo như vậy nữa. Java… Read More

Cài đặt Java JDK

Để làm việc với ngôn ngữ lập trình Java, điều đầu tiên các bạn cần phải làm là cài đặt môi trường để chạy ứng dụng với Java JDK. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước để cài đặt Java… Read More