Virtual thread trong Java

Trong bài viết Khởi tạo và chạy một thread trong Java, mình đã giới thiệu với các bạn về class Thread của Java để tạo mới một thread. Thread tạo bởi class Thread này được gọi là platform thread và số lượng platform thread có thể… Read More

Lấy danh sách tập tin, thư mục trong một thư mục với Java

Trước Java 8, các bạn có thể sử dụng phương thức listFiles() của class File với tham số là thư mục mà chúng ta muốn lấy danh sách tập tin, thư mục để làm điều này. Ví dụ như:

Kết quả trả về sẽ… Read More