Giới thiệu về text block trong Java

Trước đây, khi khai báo một đoạn text gồm nhiều dòng trong Java, ví dụ như:

chúng ta thường sẽ khai báo như sau:

Kết quả:

Giới thiệu về text block trong Java

Nhưng từ Java 13 trở đi, các bạn không cần phải khai báo như vậy nữa. Java bây giờ đã support chúng ta text block với khả năng khai báo text nhiều dòng mà không cần phải có các dấu cộng (+) để nối chuỗi nữa. Ví dụ trên, giờ chúng ta có thể viết lại như sau:

Các bạn chỉ cần khai báo đoạn text nhiều dòng của mình giữa hai ký tự (“””) là được.

Kết quả cũng vậy:

Giới thiệu về text block trong Java

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment