Giới thiệu về Apache Camel

Apache Camel cũng là một trong những open-source hỗ trợ chúng ta hiện thực các ứng dụng Enterprise Service Bus bên cạnh Spring Integration, … Nó hỗ trợ hầu hết các pattern được đề cập trong Enterprise Integration Pattern .Trong bài viết, chúng ta sẽ… Read More