Cơ bản về GraphQL trong Java

Trong bài viết Giới thiệu về GraphQL, mình đã giới thiệu với các bạn sơ qua về cách xây dựng một GraphQL server sử dụng Spring Boot. Về bản chất thì Spring Boot đã sử dụng thư viện GraphQL Java và wrap tất cả mọi thứ… Read More

Giới thiệu về GraphQL

Khi làm việc với RESTful APIs, cho một đối tượng data, chúng ta thường phải expose nhiều request URLs khác nhau. Ví dụ, bạn đang làm việc với ứng dụng quản lý thông tin sinh viên, để provide thông tin sinh viên thông qua RESTful… Read More