Type Inference trong Java

Type Inference trong Java là một khả năng của Java Compiler dựa trên cách khai báo, cách gọi để xác định được kiểu dữ liệu của các tham số mà không cần phải khai báo một cách tường minh, giảm thiểu code dư thừa. Để… Read More

Generics trong Java

Generics là một chức năng của Java giúp cho lập trình viên có thể chỉ định rõ kiểu dữ liệu mà họ muốn làm việc với một class, một interface hay một phương thức nào đó. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm… Read More