Đối tượng Level của Log4j

Mặc dù đối tượng Level của Log4j không phải là thành phần chính nhưng nó là đối tượng đầu tiên chúng ta cần phải biết. Đó là bởi vì đối tượng Level định nghĩa độ ưu tiên hay mức độ nghiêm trọng của nội dung message… Read More

Tổng quan về log4j 1.x

Log4j là một logging framework được sử dụng để theo dõi, ghi nhận những thông tin mà chúng ta muốn khi ứng dụng của chúng ta chạy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tổng quan về Log4j 1.x và các thành phần… Read More