Websocket với Socket.IO Java

Socket.IO có 2 Java implementation chính là Socket.IO Java và Netty-socketio. Netty-socketio thì chỉ implement tới Socket.IO 2.x còn Socket.IO Java thì đã implement tới latest version của Socket.IO. Do đó, nếu muốn implement một Websocket server với Socket.IO sử dụng Java, các bạn hãy dùng… Read More