Giới thiệu về JSON Binding trong Jakarta EE

JSON Binding là một specification của Jakarta EE về convert qua lại giữa JSON data và Java object, tương tự như thư viện Jackson mà mình đã giới thiệu với các bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về JSON Binding và cách sử dụng nó với một implementation của nó là Eclipse Yasson các bạn nhé!

Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Maven project để làm ví dụ:

Eclipse Yasson dependency như sau:

Để làm ví dụ, mình sẽ định nghĩa một class Student chứa thông tin sinh viên như sau:

Mình sẽ khởi tạo đối tượng của class Student trước:

Để convert đối tượng Student này qua chuỗi JSON, các bạn cần khởi tạo đối tượng của class Jsonb từ class JsonbBuilder của JSON Binding API như sau:

Implementation của những class này trong thư viện Yasson lần lượt là JsonBinding và JsonBindingBuilder.

Sau khi đã có đối tượng Jsonb thì chúng ta có thể sử dụng phương thức toJson() với tham số là đối tượng cần convert qua chuỗi JSON để convert nó qua JSON data:

Toàn bộ code như sau:

Kết quả khi chạy ứng dụng ví dụ này như sau:

Nếu các bạn có chuỗi JSON cho thông tin sinh viên và cần convert nó qua đối tượng Student, các bạn cũng có thể sử dụng phương thức fromJson() để làm điều này.

Ví dụ mình có chuỗi JSON chứa thông tin sinh viên như sau:

Mình có thể convert qua đối tượng Student như sau:

Kết quả:

Các bạn có thể định nghĩa đối tượng của class JsonConfig để thêm một số cấu hình về chuỗi JSON sẽ được generate. Ví dụ như nếu các bạn muốn output JSON được format thì các bạn có thể viết code như sau:

Kết quả:

Add Comment