Backup và restore MongoDB database

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách backup và restore MongoDB database các bạn nhé!

Đầu tiên là cách backup.

Chúng ta sẽ sử dụng công cụ mongodump được cài đặt cùng với MongoDB.

Cú pháp để backup MongoDB database như sau:

Trong đó:

  • database_need_backup là MongoDB database mà các bạn cần backup.
  • folder_will_contain_backup_file là thư mục sẽ chứa tập tin backup.

Ví dụ, mình đang có một database là “qm” trong MongoDB server của mình.

Backup và restore MongoDB database

Để backup database này, mình sẽ chạy câu lệnh như sau:

Kết quả:

Backup và restore MongoDB database

Kiểm tra thư mục mà các bạn vừa truyền vào trong câu lệnh trên, các bạn sẽ thấy một thư mục với tên là tên của MongoDB database với một số tập tin .json, .bson là nội dung của database này.

Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cách restore.

Chúng ta sẽ sử dụng công cụ mongorestore cũng được cài đặt cùng với MongoDB server.

Cú pháp của phần restore thì đơn giản như sau:

Trong đó:

  • database_will_be_restored là database mới mà các bạn cần restore database. Nếu database này chưa tồn tại trong MongoDB server thì nó sẽ được tạo tự động nhé các bạn.
  • location_to_folder_containing_mongodb_database là thư mục chứa nội dung database mà chúng ta cần restore.

Giả sử mình cần restore database “qm” mà mình vừa backup ở trên vào một database khác, mình sẽ thực thi câu lệnh như sau:

Kết quả:

Backup và restore MongoDB database

Kiểm tra lại danh sách MongoDB database, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Backup và restore MongoDB database

Add Comment