Cài đặt Filebeat trên CentOS

Thông thường, khi deploy các ứng dụng lên môi trường production, chúng ta sẽ deploy lên nhiều server khác nhau. Việc quản lý log trên nhiều server sẽ gây ra rất nhiều khó khăn, mất thời gian mà không hiệu quả. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta sử dụng giải pháp centralize tất cả các file logging. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cài đặt để các server đang deploy ứng dụng có thể gửi tất cả các log message của ứng dụng về một server chính, trên server chính chúng ta sẽ sử dụng các công cụ để các log message có thể hiển thị một cách trực quan nhất.

Trong thế giới ELK (Elasticsearch-Logstash-Kibana), để hiện thực được ý tưởng trên, các bạn có thể dùng các công cụ Beats để thực hiện. Beats là các công cụ có nhiệm vụ chính là data shipper, bao gồm: Filebeat, Metricbeat, Packetbeat, Winlogbeat, Auditbeat, Heartbeat, Functionbeat. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ Filebeat các bạn nhé!

Đầu tiên, tương tự như khi cài đặt Elasticsearch hay Kibana, nếu server của các bạn chưa cài đặt Elasticsearch hoặc Kibana repository, thì các bạn cần cài đặt repository của Filebeat vào

Các bạn cần thêm Filebeat public signing key trước bằng cách chạy câu lệnh sau:

Kết quả của mình như sau:

Cài đặt Filebeat trên CentOS

Tiếp theo, các bạn cần tạo mới một tập tin để thêm Filebeat repository:

rồi thêm vào tập tin này nội dung như sau:

Bây giờ thì các bạn có thể chạy câu lệnh sau để cài đặt Filebeat rồi:

Cài đặt Filebeat trên CentOS

Nhập “Y” để tiếp tục các bạn nhé!

Kết quả cài đặt:

Cài đặt Filebeat trên CentOS

Sau khi cài đặt xong, các bạn có thể bắt đầu cấu hình để Filebeat có thể thực hiện nhu cầu của chúng ta. Tập tin cấu hình của Filebeat có tên là filebeat.yaml nằm trong thư mục /etc/filebeat của CentOS đó các bạn!

Trong những bài viết tới, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình Filebeat các bạn nhé!

One thought on “Cài đặt Filebeat trên CentOS

Add Comment