Cài đặt H2 database

H2 database là một open source Java database. Chúng ta thường sử dụng H2 database cho mục đích testing với tính năng in-memory database của nó. Ngoài ra, H2 database cũng có thể được cài đặt để sử dụng như một database bình thường. Trong… Read More