Hibernate và Spring framework

Mình đã giới thiệu với các bạn cơ bản về Hibernate và do đó các bạn cũng đã biết trong Hibernate đối tượng hiện thực interface SessionFactory sẽ là đối tượng nắm dữ các thông tin liên quan đến kết nối database, các entity để… Read More

Cơ bản về Hibernate

Hibernate, như mình nói trong bài viết này, ngoài hiện thực JPA specification, nó còn hiện thực riêng một framework của riêng nó để kết nối và thao tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Trong bài viết đầu tiên này về… Read More