Tìm hiểu về JPA Query Language

Thông thường, khi cần thao tác đến một database bất kỳ, chúng ta phải viết câu SQL dựa trên thông tin của các cột, các bảng trong database đó và có thể đối với mỗi loại database khác nhau, syntax của câu SQL cũng khác… Read More

Tìm hiểu về annotation @GeneratedValue trong JPA – Phần 2

Bài viết này tiếp theo phần 1 nhé các bạn! Strategy tiếp theo mà mình muốn đề cập là strategy GenerationType.SEQUENCE Các bạn khai báo strategy này trong entity Clazz như sau:

Tương tự như strategy GenerationType.TABLE, strategy GenerationType.SEQUENCE hoạt động cũng dựa vào giá… Read More