Command “apply” trong Kubernetes

Mình đã giới thiệu với các bạn về command “create” của Kubernetes Controller để tạo mới các đối tượng như Pod, Deployment trong Kubernetes cluster. Chúng ta cũng có thể làm điều này sử dụng command “apply”. Ví dụ mình có một tập tin cấu… Read More