Trait trong RAML

Trait trong RAML được sử dụng để định nghĩa những thành phần giống nhau trong các request URI khác nhau để có thể sử dụng lại được. Nó giống như common class, method trong Java đó các bạn! Ví dụ như mình có 2 request… Read More

API fragments với RAML

Khi định nghĩa API specs với RAML, việc chúng ta định nghĩa tất cả các thông tin chỉ trong một tập tin RAML sẽ gây khó khăn trong việc maintain và sẽ có những phần, những data types được sử dụng đi, sử dụng lại… Read More

Import RAML vào Postman

Sau khi định nghĩa API specs bằng RAML file, chúng ta có thể generate code để implement những API này sử dụng Spring framework và cũng có thể import nó vào Postman để thực hiện việc testing. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các… Read More

Data types trong RAML

Khi khai báo các request parameter, path parameter, request body, response body, … trong RAML, chúng ta cần khai báo kiểu dữ liệu của những thông tin này. RAML định nghĩa nhiều loại data types khác nhau giúp chúng ta có thể giải quyết những… Read More

Giới thiệu về RAML

Chắc hẳn tất cả các bạn ai cũng đã từng làm việc với RESTful Web Service nhưng có lẽ không nhiều bạn nghe nói về RAML (RESTful API Modeling Language), một đặc tả giúp chúng ta định nghĩa API specs cho RESTful Web Service. Trong… Read More