Tìm hiểu về SOAP message

Để request tới một SOAP Web Service với một dữ liệu nào đó, chúng ta cần phải xây dựng dữ liệu này dưới định dạng là một SOAP message, nếu không thì SOAP Web Service sẽ không process request được. Do đó, việc hiểu được… Read More