Tìm hiểu về SOAP message

Để request tới một SOAP Web Service với một dữ liệu nào đó, chúng ta cần phải xây dựng dữ liệu này dưới định dạng là một SOAP message, nếu không thì SOAP Web Service sẽ không process request được. Do đó, việc hiểu được cấu trúc và nội dung của một SOAP message cần phải có là rất cần thiết để chúng ta có thể request thành công tới một SOAP Web Service. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về SOAP message nhé các bạn!

Một SOAP message là một message được định dạng với định dạng XML. Nó bao gồm một tag root ở ngoài cùng tên là <Envelope>, tag root này sẽ chứa một 2 tag con bên trong bao gồm tag con có thể là optional <Header> và một tag con bắt buộc <Body>. Trong tag con <Body> có thể chứa một tag con nữa <Fault> để chứa lỗi khi có lỗi xảy ra trong quá trình process request của SOAP Web Service.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về SOAP message nha các bạn.

Add Comment