JPA và Spring framework

Trong JPA thì đối tượng EntityManagerFactory sẽ là đối tượng quản lý các entity, quản lý kết nối đến database. Việc sử dụng Spring để quản lý đối tượng này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc phát triển các ứng dụng Java có… Read More