JPA và Spring framework

Trong JPA thì đối tượng EntityManagerFactory sẽ là đối tượng quản lý các entity, quản lý kết nối đến database. Việc sử dụng Spring để quản lý đối tượng này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc phát triển các ứng dụng Java có… Read More

Sử dụng properties trong Spring với annotation @Value

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn làm cách nào để sử dụng properties trong Spring với annotation @Value các bạn nhé! Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Maven project để làm ví dụ: Spring framework dependency:

HelloWorld class:… Read More

Đọc properties files trong Spring sử dụng context namespace

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc properties file trong Spring sử dụng context namespace. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy tạo một project ví dụ trước nhé các bạn! Spring framework dependency:

Class Application:

Trong ví dụ… Read More