Cách sử dụng properties trong tập tin cấu hình của Spring

Trong những bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn về cách đọc properties files trong Spring sử dụng đối tượng PropertyPlaceholderConfigure, namespace util hay namespace context. Vậy làm thế nào để sử dụng những properties này trong tập tin cấu hình của Spring? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó!

Trước tiên, mình sẽ tạo một Maven project mới để làm ví dụ:

Cách sử dụng properties trong tập tin cấu hình của Spring

Mình sẽ sử dụng Java 17 cho ví dụ này:

Spring framework dependency:

Class HelloWorld:

Class Application:

configuration.properties

spring.xml

Ở đây, mình đã khai báo sử dụng namespace context để đọc file configuration.properties.

Để sử dụng các properties trong tập tin cấu hình của Spring, chúng ta cần khai báo các properties này với cú pháp như sau:

Với khai báo này, Spring sẽ tự động ingest giá trị của property vào trong các bean mà chúng ta khai báo trong tập tin cấu hình của Spring.

Ví dụ bây giờ, mình sẽ khai báo bean cho đối tượng HelloWorld trong tập tin cấu hình của Spring với thuộc tính name của đối tượng này lấy từ property name trong tập tin configuration.properties, như sau:

Kết quả:

Cách sử dụng properties trong tập tin cấu hình của Spring

Các bạn hãy chú ý là: nếu một property được khai báo trong nhiều tập tin properties thì giá trị cuối cùng của property đó sẽ là giá trị nằm trong tập tin properties được khai báo sau cùng nhất.

Giả sử bây giờ mình thêm một tập tin properties nữa tên là configuration-override.properties

Cách sử dụng properties trong tập tin cấu hình của Spring

với nội dung như sau:

và khai báo sử dụng tập tin này trong namespace context:

thì khi chạy, kết quả sẽ như sau:

Cách sử dụng properties trong tập tin cấu hình của Spring

4/5 - (3 bình chọn)

Add Comment