Sử dụng Lambda Expression để foreach List object trong Java

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Lambda Expression để foreach List object trong Java.

OK, bắt đầu nào các bạn!

Thông thường từ Java 7 trở về trước, mỗi khi muốn in ra các phần tử trong một List object nào đó, ví dụ như:

chúng ta thường code như sau:

hoặc:

Từ Java 8 trở đi, chúng ta còn có một số cách khác để làm điều này: đó chính là sử dụng phương thức forEach() trong đối tượng List cùng với Lambda Expression, cụ thể như sau:

Hoặc với Method reference:

Tham số của phương thức forEach() trong đối tượng List là Consumer, một Functional Interface.

Kết quả:

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment