Sử dụng Lambda Expression để sort một List trong Java

Thông thường trước Java 8, khi chúng ta muốn sort các phần tử trong một List object, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Comparator. Ví dụ như:

Kết quả: Từ Java 8 trở đi, chúng ta có thêm một cách khác để sort… Read More

Sử dụng Lambda Expression để sắp xếp các phần tử của một List trong Java

Thông thường, trước Java 8, khi muốn sắp xếp các phần tử của một List trong Java, chúng ta sẽ sử dụng đối tượng Comparator. Ví dụ như:

Kết quả: Từ Java 8 trở đi, chúng ta có một cách khác để làm điều này.… Read More

Sử dụng phương thức flatMap() của đối tượng Stream trong Java

Khi làm việc với đối tượng Stream trong Java, đôi khi chúng ta sẽ có những đối tượng Stream của những đối tượng List, Set hay là Array. Ví dụ như:

Ở đây, chúng ta có đối tượng List chứa những đối tượng List… Read More

Type Inference trong Java

Type Inference trong Java là một khả năng của Java Compiler dựa trên cách khai báo, cách gọi để xác định được kiểu dữ liệu của các tham số mà không cần phải khai báo một cách tường minh, giảm thiểu code dư thừa. Để… Read More