Compile code Groovy trong ứng dụng Java sử dụng Groovy Eclipse Maven plugin

Đôi khi làm việc với các ứng dụng Java, các bạn sẽ có nhu cầu sử dụng Groovy code để giải quyết bài toán của mình. Trong những trường hợp này, các bạn sẽ cần phải compile code Groovy để nó có thể chạy cùng với code Java của ứng dụng. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng Groovy Eclipse Maven plugin để làm điều này.

Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Maven project để làm ví dụ:

Compile code Groovy trong ứng dụng Java sử dụng Groovy Eclipse Maven plugin

Để viết code Groovy trong ứng dụng Java, các bạn nên tạo mới 2 thư mục là src/main/groovy dành cho code của ứng dụng và src/test/groovy dùng để test code Groovy như sau:

Compile code Groovy trong ứng dụng Java sử dụng Groovy Eclipse Maven plugin

và cài đặt Groovy Development Tools từ Eclipse Marketplace:

Compile code Groovy trong ứng dụng Java sử dụng Groovy Eclipse Maven plugin

Để compile code Groovy, chúng ta cần thay đổi compiler mà mặc định Maven Compiler plugin sử dụng (javac) qua Groovy Eclipse Compiler:

và khai báo Groovy dependency như sau:

Lúc này nếu các bạn viết một class bằng Groovy trong thư mục src/main/groovy:

Compile code Groovy trong ứng dụng Java sử dụng Groovy Eclipse Maven plugin

Thì các bạn có thể sử dụng class HelloWorld này trong class Java:

Compile code Groovy trong ứng dụng Java sử dụng Groovy Eclipse Maven plugin

Chạy chương trình:

Compile code Groovy trong ứng dụng Java sử dụng Groovy Eclipse Maven plugin

Compile và build source code:

Add Comment