Convert public key và private key qua các đối tượng Java

Ngoài hỗ trợ generate public key và private key, Java còn hỗ trợ chúng ta convert các tập tin public key và private key này qua các đối tượng Java. Chúng ta chỉ cần biết định dạng dữ liệu được sử dụng trong những tập tin này mà thôi!

Đầu tiên, các bạn cần đọc các tập tin này và chuyển nội dung của nó sang mảng byte. Ví dụ của mình với private key như sau:

Sau đó thì tuỳ theo định dạng dữ liệu của tập tin public key và private key mà chúng ta sử dụng các đối tượng KeySpec phù hợp để đọc nội dung của các tập tin này.

Ví dụ của mình public key sử dụng định dạng X.509 và private key sử dụng định dạng PKCS#8 thì mình sẽ code như sau:

Cho public key:

Cho private key:

Toàn bộ code của mình cho public key như sau:

Kết quả:

Convert public key và private key qua các đối tượng Java

và private key:

Kết quả:

Convert public key và private key qua các đối tượng Java

Add Comment