Output một List sử dụng Apache FreeMarker

Giả sử các bạn có một danh sách các tên sinh viên và giờ các bạn cần output danh sách tên sinh viên đó sử dụng Apache FreeMarker. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này các bạn nhé!

Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Maven project để làm ví dụ:

Output một List sử dụng Apache FreeMarker

Apache FreeMarker dependency:

Tập tin list.ftl không có nội dung và nó sẽ được sử dụng như là một template của Apache FreeMarker.

Class Application có nội dung như sau:

Như các bạn thấy, trong phương thức main() của class Application, chúng ta có một đối tượng Configuration được tạo mới với phiên bản 2.3.27 và một đối tượng Template đang sử dụng tập tin template của chúng ta.

Bây giờ, để có thể output danh sách sinh viên mà mình đã truyền vào trong đoạn code trên, mình sẽ thêm nội dung cho tập tin template list.ftl như sau:

Trong đoạn code trên, mình đã sử dụng tag <#list> của Apache FreeMarker để duyệt qua tất cả các phần tử của danh sách sinh viên names, assign giá trị của từng phần tử vào biến name, sau đó thì output giá trị của biến name này sử dụng placeholder ${name}.

Kết quả:

Output một List sử dụng Apache FreeMarker

 

Add Comment